சென்னை திநகரில் உள்ள பயங்கர சத்ததுடன் சரிந்த சென்னை சில்க்ஸ் கட்டிடம்